સ્થળ

Sanskruti Lawns

+91 98508 1 9948

Survey No. 84, Sai Chowk, Adarsh Nagar, New Sanghavi, Pimpri-Chinchwad
+91 98508 19948
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો